Privacybeleid en verkoopsvoorwaarden

1. Privacybeleid

2. Verkoopsvoorwaarden

1. Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden


Contactinformatie:

Keramika Online
www.keramiek-workshop.be
Britt Mesdagh
Moerstraat 9
9930 Lievegem
Telefoon: +32 479 34 59 46
e-mail: info@keramiek-workshop.be
BTW BE0877297791

Keramika Online (www.keramiek-workshop.be) is een initiatief van Britt Mesdagh in samenwerking met Françoise Busin. Het doel van deze website is het aanbieden van online cursussen en evenementen en ondersteuning voor keramisten en keramiekliefhebbers We leggen de nadruk op het aanleren van ambachtelijke technieken voor het maken van keramieken voorwerpen..

Privacy-beleid

U kunt de website www.keramiek-workshop.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wil contacteren via online formulieren, wilt deelnemen aan cursussen of evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Als u persoonlijke informatie verstrekt, zal keramiek-workshop.be ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens ( inclusief de nieuwe Europese GDPR-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt). Deze gegevens kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden (door keramiek-workshop.be zelf, niet door derden). Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

Waarvoor gebruikt keramiek-workshop.be  uw gegevens?

Inschrijvingen en registratie voor on line cursussen
Indien u zich inschrijft voor onze cursussen en workshops gebruiken wij uw gegevens om inschrijvingslijsten op te stellen en uw login gegevens te beheren. De inschrijvingsgegevens worden bijgehouden in onze website, mailbox en op onze lokale systemen. Occasioneel worden de registratiegegevens uitgeprint voor boekhoudkundige doeleinden en administratie. Indien u zich inschreef  op een cursus via de website worden uw gegevens opgeslagen in de databank van onze website. Dit is een beveiligde databank die afgeschermd van publieke toegang dmv paswoorden. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de lessen/workshops waarvoor u u inschreef, om communicatie te sturen over login en paswoorden en om belangrijke updates of aanpassingen te melden.

Nieuwsbrief
U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief via onze website. Deze nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar uitgestuurd en bevat informatie over de cursussen  en activiteiten van keramiek-workshop.be .

Voor deze nieuwbrief maken we gebruik van MailerLite. Tussen keramiek-workshop.be  en MailerLite vindt gegevensuitwisseling plaats, zodra u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrieven en/of persberichten. Omdat de servers van MailerLite zich in de Verenigde Staten bevinden, is het mogelijk dat uw gegevens in de Verenigde Staten opgeslagen en gebruikt worden. Hier leest u meer over het privacybeleid van Mailerlite.

Wilt u dat uw persoonlijke data (naam en e-mailadres) niet gebruikt worden voor het sturen van de nieuwsbrief? Mail ons dan op info@keramiek-workshop.be .

Onderaan elke mailing die u van keramiek-workshop.be ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op on ze mailinglijst, onderaan elke nieuwsbrief.


Inschrijven op de nieuwsbrief via de website

Indien u inschrijft op de nieuwsbrief via de website krijgt u een bevestigingsmail voor de inschrijving (double opt-in).

Over de website keramiek-workshop.be

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de website Keramiek-workshop.be verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Keramika Online over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Keramika verwijderd worden. Contacteer info@keramiek-workshop.be  indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.
Onderaan elke mailing die u van keramiek-workshop.be  ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

Gebruik van cookies op de websites van Keramika

De Keramiek-workshop.be website maken gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobile toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. De informatie die door ons bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, enz.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Onze server is gehost bij hostingbedrijf Xenius (https://www.xenius.be/), in een Belgische datacenter.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door:

– in uw browser het gebruik van cookies te blokkeren.

– U heeft de mogelijkheid om de gegevensverzameling van Google Analytics te weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden voor uw huidige internetbrowser. Klik daarvoor hier.

Wettelijke bepalingen m.b.t. de Keramika websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van keramiek-workshop.be (www.keramiek-workshop.be of gerelateerde projecten).

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de Keramiek-workshop.be website worden door het auteursrecht beschermd en zijn eigendom van Françoise Busin.  Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Françoise Busin. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid van Keramiek-workshop.be

Keramiek-workshop.be streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Keramiek-workshop.be hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Keramiek-workshop.be is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden en oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Keramiek-workshop.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Keramiek-workshop.be en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Keramiek-workshop.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Wettelijke bepalingen m.b.t. e-mail

De inhoud van e-mails, met eventuele bijlagen, verzonden vanuit het domein keramiek-workshop.be of Keramiek-workshop.be , is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Keramiek-workshop.be ontvangt, vragen wij dat te melden aan info@keramiek-workshop.be en de e-mail te wissen.

Keramiek-workshop.be doet al het mogelijke om virussen in haar e-mailberichten te vermijden. Indien desondanks een vanuit Keramiek-workshop.be verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Keramiek-workshop.be niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van emails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Wijzigingen aan deze Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

2. Verkoopsvoorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.     Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.     Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.     Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Dag : kalenderdag;

8.     Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.     Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Britt Mesdagh
Moerstraat 9
9930 Lievegem
Telefoon: +32 479 34 59 46
e-mail: info@ keramiek-workshop.be
BTW BE0877297791

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen;

o    de eventuele kosten van aflevering;

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

o    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan

o    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten (niet van toepassing op de digitale diensten)

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

  1. Bij levering van digitale diensten ( aankoop van online cursussen en lidmaatschap) is geen herroepingsrecht van toepassing. De consument gaat akkoord met de verkoopsvoorwaarden en de levering van de dienst bij het betalen. Het herroepingsrecht vervalt bij betaling en ontvangen van login en toegangscodes voor het online platform.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping van producten (niet van toepassing op de digitale diensten)

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht voor producten, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.

3.     De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

4.     De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

5.     Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

Artikel 9 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

o    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

o    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering van producten

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

1.     Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 

2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.     De ondernemer behandelt alle klachten op een redelijke termijn. Contactgegevens zijn duidelijk terug dte vinden op de website. Alle klachten kunnen via e-mail verstuurd worden naar info@keramiek-workshop.be. schikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De consument kan hierbij beroep doen op de consumentenombudsdienst. De consument beschikt over de mogelijkheid om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen via het Belmed-platform van de Federale Overheidsdienst Economie.

6.   De consument kan ten allen tijde online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 – Namaak

De ondernemer biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van de producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen bij het meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de verkoopsvoorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 19 – Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude  

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt keramiek-workshop.be uitsluitend samen met  erkende  beveiligingspartners.  Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Keramiek-workshop.be meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen keramiek-workshop.be worden ingeroepen.